Pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas

Posted by / 06-Nov-2017 18:36

Pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas

Ang ibang mga tribong Arabiko ay nagnais na bumalik sa pamumunong lokal at humiwalay mula sa pangongontrol ng mga Muslim sa Medina.Ang mga pinuno ng mga tribong Medina ay nagpulong sa isang bulwagan upang talakayin ang kanilang susuportahan bilang bagong pinuno.Noong 632 CE, mga ilang buwan pagkatapos ng pagbalik nito sa Medina mula sa kanyang Pilgrimaheng Pagpapaalam, si Muhammad ay nagkasakit at namatay.

Pagkatapos ng tatlong taon pagkatapos ng pangyayaring ito, kanyang sinimulang ipangaral ng publiko ang mga pahayag na ito na naghayayag na "ang diyos ay isa", ang kumpletong pagsuko dito(islam) ang tanging paraang katanggap tanggap sa diyos at siya ay isang propeta at sugo ng diyos tulad ng ibang mga propetang Islamiko.Siya ay ipinanganak noong 570 CE sa siyudad ng Arabia na Mecca.Siya ay naulila sa batang edad at pinalaki ng kanyang tiyuhing si Abu Talib.Ang mga pahayag(o Ayah) na literal na nangangahulugang "mga tanda [ng diyos]" na iniulat ni Muhammad na kanyang natanggap hanggang sa kanyang kamatayan ay bumubuo ng mga bersikulo o talata ng Qur'an at itinuturing ng mga Muslim bilang "salita ng diyos" at batayan ng relihiyong Islam.Bukod sa Qur'an, ang buhay ni Muhammad at mga tradisyon(sunnah) ay pinanghahawakan din ng mga Muslim.

pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas-69pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas-3pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas-62

Nang ipaalam kay Abu Bakr ang pagpupulong, siya at ang ilan ay sumugod sa pagpupulong na ito upang pigilan ang mga taga Medina na gumawa ng isang hilaw na desisyon.

One thought on “pagdating at paglaganap ng relihiyong islam sa pilipinas”